Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování projektové dokumentace "Plnohodnotná základní škola Alešova, Turnov II"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro úpravu tří budov na základní školu v Turnově.
Projektová dokumentace "Plnohodnotná základní škola Alešova, Turnov II“ bude vypracována v souladu s architektonickou studií „Studie proveditelnosti plnohodnotné základní školy Alešova, Turnov II“ (Ing. arch. Václav Hájek, srpen 2023).
Předmětem veřejné zakázky je:
a) Vypracování dokumentace pro vydání povolení stavebního záměru včetně propočtu nákladů stavby.
b) Kompletní inženýrská činnost, tj. projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí, zajištění vydání příslušných povolení. Na výzvu zadavatele předloží zhotovitel stav průběhu inženýrské činnosti obsahující seznam dotčených orgánů, správců inž. sítí a dalších subjektů, jejichž vyjádření je požadováno stavebním úřadem, a informaci o průběhu vyřízení jednotlivých vyjádření, stanovisek a souhlasů.
c) Průběžné konzultace s autorem architektonické studie. Dále součinnost s příslušným technickým pracovníkem zadavatele: V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen poskytnout zadavateli min. 3x konzultaci ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení a minimálně 3x konzultaci ve fázi zpracování dokumentace pro provádění stavby a 3x konzultaci návrhu interiéru. Při těchto konzultacích formou koordinačních jednání seznámit zadavatele se způsobem plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel a autor architektonické studie na konzultačních schůzkách plnění předmětu veřejné zakázky odsouhlasí.
V případě potřeby projednání a účast v komisích města a orgánech města.
d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.
e) Vypracování projektu interiéru.
f) Vypracování neoceněného a oceněného soupisu prací (rozpočtu) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozpočet bude zpracován v aktuální cenové úrovni.
g) Dozor projektanta, který bude prováděn po dobu realizace stavby, na základě výzvy zadavatele.
Místo plnění: Liberecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz)
Kontakt: Ing. Zuzana Kapalínová
z.kapalinova@mu.turnov.cz
Město Turnov
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.06.2024 10:00
Datum zahájení: 22.04.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):